Onyx Pro / Onyx One

Onyx Proは長繊維グラスファイバーとカーボンが含有したナイロンフィラメント「Onyx(オニキス)」のコンポジット造形が可能。Onyx Oneは「Onyx」のみ造形可能。

フィラメントのみでは実現できない強度やランニングコストを重視する場合などに幅広く活用いただけます。

主な仕様

 Onyx ProOnyx One
造形エリアX 320×Y 132×Z 154mm
積層ピッチ0.1、0.125、0.2mm
ヘッド数21
フィラメントOnyx、Precise PLAOnyx
長繊維フィラメントグラスファイバー使用不可
本体サイズ575×322×360mm
本体重量13kg
  • Onyx Pro

  • Onyx One